ZEGGUT

Hoe integer is joúw organisatie?

  • Zeggut is de enige tool die de norm zelf als uitgangspunt neemt. Dat is uniek.
  • Werken aan integriteit met de uitkomsten van een Zeggut-meting leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen.
  • Zeggut brengt de kloof in beeld tussen gewenst en daadwerkelijk gedrag.
  • Neem contact met ons op voor een presentatie of een offerte.

1. Moreel kompas

Het morele kompas van medewerkers binnen een organisatie is een weergave van hun persoonlijke opvattingen over goed en fout gedrag. Het omvat de ethische normen, waarden en principes die zij hanteren bij het nemen van beslissingen en het uitvoeren van hun taken. In de eerste ronde van de Zeggut-meting wordt het morele kompas van de medewerkers in kaart gebracht. Het kennen en begrijpen van dit morele kompas is van essentieel belang voor het management van een organisatie, omdat het hen in staat stelt om gericht te sturen op gewenst gedrag.

Het sturen op gewenst gedrag vereist een combinatie van duidelijke communicatie, rolmodellering en positieve bekrachtiging. Het management moet de verwachtingen ten aanzien van ethisch gedrag expliciet maken en ervoor zorgen dat deze consistent worden gecommuniceerd binnen de organisatie. Bovendien is het van belang dat het management zelf het goede voorbeeld geven door integer gedrag te vertonen en dilemma’s op een ethisch verantwoorde manier aan te pakken.

Het kennen en begrijpen van het morele kompas van medewerkers biedt ook waardevolle inzichten bij het ontwikkelen van trainingsprogramma’s en ethische richtlijnen. Door rekening te houden met de perspectieven en waarden van medewerkers, kunnen deze initiatieven beter worden afgestemd op de behoeften van het individu en effectiever bijdragen aan een positieve gedragsverandering.

zeggut kompas integriteit scan

2. De praktijk

In de tweede ronde van de Zeggut-meting wordt aan gebruikers gevraagd of zij bepaalde niet-integere gedragingen hebben waargenomen binnen hun organisatie, en zo ja, in welke frequentie. Dit specifieke onderdeel van de meting heeft als doel om te beoordelen of het eerder gedefinieerde morele kompas daadwerkelijk overeenkomt met de praktijk binnen de organisatie.

Door medewerkers te vragen naar hun waarnemingen van niet-integere gedragingen, ontstaat er een duidelijker beeld van wat er zich daadwerkelijk afspeelt in de organisatie. Het biedt inzicht in de eventuele kloof tussen de gewenste ethische normen en waarden zoals vastgesteld in het morele kompas, en de daadwerkelijke gedragingen die worden waargenomen.

Deze meting van waargenomen gedragingen is van groot belang, omdat het de organisatie in staat stelt om mogelijke tekortkomingen in de praktijk van integriteit aan te pakken. Het stelt het management in staat om gerichte interventies te ontwikkelen, zoals het aanpassen van beleid, het implementeren van trainingen of het verbeteren van het ethische bewustzijn van medewerkers.

Het meten van de overeenstemming tussen het gedefinieerde morele kompas en de praktijk geeft de organisatie de mogelijkheid om het beleid en de initiatieven rond integriteit verder te verbeteren en af te stemmen op de werkelijke behoeften en uitdagingen binnen de organisatie. Het stimuleert ook een cultuur van openheid en transparantie, waarbij medewerkers worden aangemoedigd om eerlijk te rapporteren over gedragingen die niet in lijn zijn met de gewenste integriteitsnormen.

3. Zelfreflectie

Zelfreflectie over het eigen morele kompas is een uitdagende taak die een zekere mate van openheid en introspectie vereist. Het gaat om het kritisch onderzoeken van je eigen overtuigingen, waarden en gedragingen, en het bereid zijn om eerlijk naar jezelf te kijken. Hoewel dit moeilijk kan zijn, is het van groot belang voor persoonlijke groei en ontwikkeling. In de derde ronde van de Zeggut-meting wordt het vermogen tot zelfreflectie op het eigen morele kompas in kaart gebracht.

Zelfreflectie stelt individuen in staat om hun eigen gedrag en besluitvormingsprocessen te evalueren in het licht van ethische normen en waarden. Het stelt hen in staat om bewust te worden van eventuele inconsistenties, innerlijke conflicten of blinde vlekken die kunnen bestaan. Door diepere reflectie kan men ontdekken welke waarden en principes echt belangrijk zijn en welke misschien aandacht behoeven.

Daarnaast kan zelfreflectie ook positieve invloeden hebben op de interacties met anderen. Het stelt individuen in staat om empathie te ontwikkelen, beter te luisteren naar de perspectieven van anderen en effectiever samen te werken. Het draagt bij aan het opbouwen van vertrouwen en het bevorderen van positieve relaties, zowel op professioneel als persoonlijk vlak.

zeggut zelfreflectie integriteit scan

4. De oplossing

Het is van cruciaal belang dat deelnemers hun stem laten horen over welke interventie zij het meest geschikt achten om vastgesteld ongewenst gedrag om te buigen en integriteit op een hoger plan te brengen. Dit komt doordat elke interventie zijn eigen dynamiek en resultaat heeft, en het is belangrijk om de juiste aanpak te kiezen op basis van de specifieke situatie en behoeften van de organisatie.

In de vierde ronde van de Zeggut-meting wordt aan de deelnemers gevraagd welke interventie zij het meest geschikt achten om het integriteitsniveau binnen de organisatie op een hoger niveau te brengen.

Door de deelnemers inspraak te geven, wordt hun betrokkenheid vergroot en kunnen zij zich eigenaar voelen van het veranderingsproces. Ze hebben mogelijk verschillende perspectieven en ervaringen die waardevol zijn bij het identificeren van de meest effectieve interventie.