ZEGGUT

Hoe integer is joúw organisatie?

  • Zeggut is de enige tool die de norm zelf als uitgangspunt neemt. Dat is uniek.
  • Werken aan integriteit met de uitkomsten van een Zeggut-meting leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen.
  • Zeggut brengt de kloof in beeld tussen gewenst en daadwerkelijk gedrag.
  • Neem contact met ons op voor een presentatie of een offerte.

Stappenplan

Een Zeggut meting wordt vanaf de eerste stap ontwikkeld in samenwerking met de opdrachtgever. Dit partnerschap zorgt ervoor dat de meting aansluit bij de specifieke behoeften en context van de organisatie.

1. Intake

De eerste stap is de Intake, die plaatsvindt tijdens een live bijeenkomst. De intake is een essentiële fase in het meetproces, omdat het een kans biedt om een sterke basis te leggen voor het verdere verloop van de meting. Tijdens deze ontmoeting kunnen degenen die verantwoordelijk zijn voor de meting en de vertegenwoordigers kennis met elkaar maken. Dit bevordert het vertrouwen en de open communicatie tussen beide partijen.

Het doel van de intake is ook om duidelijkheid te krijgen over wat er precies gemeten moet worden. Door gezamenlijk de scope van de meting vast te stellen, kunnen alle betrokkenen hun verwachtingen en doelstellingen delen. Dit helpt om ervoor te zorgen dat de meting relevante aspecten van het integriteitsbeeld van de organisatie aanpakt en dat er geen belangrijke elementen worden gemist.

Tijdens de intake kunnen ook eventuele vragen of zorgen worden besproken, zoals privacykwesties, de gewenste rapportagevorm, en de tijdlijn voor het metingsproces. Dit bevordert een goed begrip van de meting en stelt de betrokkenen in staat om op één lijn te komen en eventuele onduidelijkheden uit de weg te ruimen.

zeggut kompas integriteit scan
zeggut kompas integriteit scan

2. Ontwikkelen vragenlijst

Een cruciale stap in dit proces is het selecteren van gedragsvoorbeelden die de basis vormen voor de meting. Hoe zorgvuldiger deze voorbeelden worden gekozen, hoe nauwkeuriger het uiteindelijke integriteitsbeeld zal zijn. Bij het selecteren van de gedragsvoorbeelden wordt rekening gehouden met de waarden, normen en gedragscodes van de organisatie. Deze voorbeelden dienen representatief te zijn voor het gewenste integriteitsniveau en de ethische standaarden van de organisatie.

Het is van groot belang dat de opdrachtgever en andere relevante stakeholders betrokken worden bij dit proces, aangezien zij een goed begrip hebben van de specifieke context en uitdagingen binnen de organisatie.

3. Informeren organisatie

Het communiceren van de op handen zijnde meting binnen de organisatie is een volgende belangrijke stap. Een onverwachte meting kan vaak op weerstand stuiten, terwijl een aangekondigde meting die is ingebed in een breder traject van verandering en training beter wordt geaccepteerd. Het is van belang om medewerkers te informeren over het doel en de voordelen van de meting, evenals de rol die ze zelf kunnen spelen in het verbeteren van de integriteit binnen de organisatie.

Door de meting te positioneren als onderdeel van een groter traject van verandering en training, kan het bewustzijn over integriteit worden vergroot en kunnen medewerkers gemotiveerd worden om actief deel te nemen. Daarnaast is het van belang om tijdens de communicatie over de meting de mogelijkheid te bieden voor medewerkers om vragen te stellen en eventuele zorgen te uiten.

Door open en transparant te communiceren, kan het vertrouwen worden vergroot en de acceptatie van de meting worden bevorderd.

zeggut kompas integriteit scan
zeggut kompas integriteit scan

4. De meting

De vierde stap in het proces is de Zeggut-meting zelf, waarbij gegevens worden verzameld over het morele kompas van medewerkers, de vertaling hiervan naar gedrag op de werkvloer, het vermogen van medewerkers tot zelfreflectie, en de voorkeur van medewerkers voor een bepaalde interventie.

Het is van cruciaal belang dat zoveel mogelijk medewerkers deelnemen aan de meting, omdat een representatieve steekproef het meest waardevol is voor een betrouwbare analyse van de integriteitscultuur binnen de organisatie. Een hoge deelnamegraad vergroot de nauwkeurigheid en representativiteit van de resultaten.

Om medewerkers te motiveren om deel te nemen aan de meting, is het belangrijk om hen gerust te stellen dat de meting volledig anoniem is. Hierdoor kunnen zij vrijuit hun mening en ervaringen delen zonder bang te hoeven zijn voor repercussies. Het waarborgen van anonimiteit creëert een veilige omgeving waarin medewerkers openlijk kunnen spreken over hun ervaringen met betrekking tot integriteit en ethiek.

Daarnaast is het essentieel om transparant te zijn over de opvolging van de meting. Medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat de resultaten serieus worden genomen en dat er acties zullen worden ondernomen op basis van de bevindingen. De belofte dat er daadwerkelijk iets met de resultaten zal worden gedaan, motiveert medewerkers om actief deel te nemen aan de meting, omdat ze weten dat hun stem gehoord wordt en dat er verbeteringen zullen volgen.

5. Data analyse

Hier nemen onze gedragsdeskundigen het over. Ze maken gebruik van diverse data-analysetechnieken om inzicht te verkrijgen uit de geordende gegevens. Deze analyses omvatten onder andere het identificeren van trends, patronen en correlaties. Het doel is om betekenisvolle conclusies te trekken en waardevolle inzichten te onthullen die relevant zijn voor het begrijpen van de meting en het beantwoorden van specifieke vraagstukken.

Grafieken, diagrammen en andere visuele representaties worden gecreëerd om de bevindingen op een duidelijke en beknopte manier te communiceren. Deze visuele weergaven bieden een krachtig middel om complexe informatie begrijpelijk te maken en stellen onze klanten in staat om snel inzicht te krijgen in de belangrijkste aspecten van de Zeggut-meting.

Zeggut meting stap 5-6
Zeggut meting stap 7

6. Rapportage bijeenkomst

De Rapportage bijeenkomst is een belangrijk moment in het Zeggut-meetproces. Tijdens deze live bijeenkomst delen we niet alleen onze bevindingen en analyses, maar geven we ook een krachtig inzicht aan onze opdrachtgever over de essentiële aspecten van de Zeggut-meting. We presenteren de trends, inzichten en statistieken die we hebben ontdekt tijdens de gedetailleerde analyse. Hierbij gebruiken we overtuigende visuele middelen om de data begrijpelijk en toegankelijk te maken.

Het is echter essentieel om te benadrukken dat het beoordelen en interpreteren van de resultaten in handen ligt van de opdrachtgever. Hoewel wij als experts de trends vaststellen en waardevolle inzichten bieden, is het uiteindelijk de opdrachtgever die de uitkomsten op waarde moet schatten in het licht van hun specifieke doelstellingen en verwachtingen.

Onze rol tijdens de rapportage bijeenkomst is om als betrouwbare gids op te treden en alle noodzakelijke context en ondersteuning te bieden. We beantwoorden vragen, verduidelijken eventuele onduidelijkheden en verstrekken aanvullende informatie wanneer dat nodig is. Hierdoor kan de opdrachtgever weloverwogen beslissingen nemen op basis van de gepresenteerde gegevens.

Het is van cruciaal belang dat de opdrachtgever in staat wordt gesteld om te bepalen of de gepresenteerde trends acceptabel zijn of niet, en of eventuele veranderingen of interventies noodzakelijk zijn. Dit stelt de opdrachtgever in staat om de inzichten te vertalen naar concrete acties die aansluiten bij hun specifieke doelen en behoeften.