ZEGGUT

Hoe integer is joúw organisatie?

  • Zeggut is de enige tool die de norm zelf als uitgangspunt neemt. Dat is uniek.
  • Werken aan integriteit met de uitkomsten van een Zeggut-meting leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen.
  • Zeggut brengt de kloof in beeld tussen gewenst en daadwerkelijk gedrag.
  • Neem contact met ons op voor een presentatie of een offerte.

Duurzame gedragsverandering

Het in kaart brengen van hoe mensen denken over integriteit-gerelateerde onderwerpen is essentieel om een basis te leggen voor gedragsverandering:

1. Inzicht in denkwijzen, attitudes en overtuigingen
Met behulp van een Zeggut-meting wordt het denken en de houding van mensen ten opzichte van deze onderwerpen onderzocht en geanalyseerd. Het in kaart brengen van denkwijzen, attitudes en overtuigingen helpt om te begrijpen hoe mensen denken over bepaalde gedragingen, wat hun persoonlijke normen en waarden met betrekking tot dit gedrag zijn, waarom ze deze gedragingen goedkeuren of afkeuren, en welke factoren van invloed kunnen zijn op hun percepties.

2. Identificeren van gedragspatronen
Door de heersende denkwijzen, attitudes en overtuigingen te begrijpen, kunnen sociale  (gedrags)patronen worden geïdentificeerd. Sociale patronen zijn ongeschreven regels die bepalen welk gedrag als sociaal aanvaardbaar of onaanvaardbaar wordt beschouwd binnen een bepaalde organisatie. Deze patronen spelen een cruciale rol bij het vormgeven van gedrag.

3. Verbinding tussen normen en gedrag
Door te meten hoe individuele normen en waarden zich vertalen in concreet gedrag, wordt de kloof tussen wat mensen zéggen te ondersteunen en wat ze daadwerkelijk doen, geïdentificeerd. Dit helpt bij het begrijpen van factoren die gedrag beïnvloeden, zoals sociale druk, omgevingsinvloeden en persoonlijke overwegingen.

4. Bewustwording en zelfreflectie creëren
Het rapporteren van de bevindingen en inzichten uit de meting kan leiden tot bewustwording over de impact van het gedrag. Mensen kunnen zich bewust worden van hoe hun attitudes en overtuigingen bijdragen aan bepaalde gedragingen en kunnen worden aangemoedigd om hun eigen gedrag kritisch te evalueren.

5. Doelgerichte interventies
Op basis van de verkregen inzichten kunnen gerichte interventies worden ontwikkeld om gedragsverandering te bevorderen. Deze interventies kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke doelstellingen en de aard van het gedrag dat moet worden beïnvloed. Mogelijke interventies zijn onder meer bewustwordingscampagnes, trainingen, educatieve programma’s en het faciliteren van dialoog tussen betrokken partijen.

Duurzame gedragsverandering