ZEGGUT

Hoe integer is joúw organisatie?

Zeggut meet de integriteitstemperatuur op de werkvloer van organisaties. De resultaten van een Zeggut-meting kunnen worden gebruikt als basis voor (gedrags)verandering.

INTEGRITEIT

Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een persoon die inhoudt dat deze eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties.

Integer werken

Integer werken betekent dat je professioneel, dienstbaar, onafhankelijk, betrouwbaar en zorgvuldig werkt. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen, je bent aanspreekbaar op je gedrag, en je spreekt anderen hierop aan. Je bent je bewust van het vertrouwen dat mensen in je stellen.

INTEGRITEITSSCHENDINGEN

Er is sprake van een integriteitsschending als een medewerker incidenteel of structureel in strijd met de voorschriften van een organisatie handelt of op andere wijze de waarden en normen niet naleeft. Denk bijvoorbeeld aan fraude, misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling, misbruik of lekken van informatie, aannemen van geschenken of grensoverschrijdend gedrag.

DUURZAME GEDRAGSVERANDERING

Om het gedrag van mensen effectief en duurzaam te kunnen veranderen, is het essentieel om een goed begrip te hebben van hoe zij zich op dit moment gedragen. Analyse van het bestaande gedrag biedt inzicht in de patronen, gewoonten en motivaties die ten grondslag liggen aan hun handelingen. Door bestaand gedrag in kaart te brengen, kunnen we de basis leggen voor gedragsverandering.

HET PAARD VÓÓR DE WAGEN

Zeggut brengt bestaand gedrag in kaart. Het legt vast hoe er op de werkvloer überhaupt gedácht wordt over flirten, schuine moppen, belangenverstrengeling, macht, vriendjespolitiek, boodschappen doen onder werktijd, etc. etc. En vervolgens wordt gemeten hoe al deze individuele normen en waarden zich vertalen in concreet gedrag, gewenst én ongewenst.

Met begrip van het bestaande gedrag en de gewenste veranderingen kunnen
vervolgens gerichte interventies en strategieën worden ontwikkeld

zeggut 4 rondes open vragen en stellingen

4 RONDES

Een Zeggut-meting bestaat uit vier online vraagrondes waarin steeds een aantal gedrags-voorbeelden ter beoordeling worden voorgelegd aan de gebruiker. De 4 rondes worden gelardeerd met een aantal open vragen en stellingen.

De gedragsvoorbeelden zijn deels generiek en deels toegesneden op de eigen organisatie. Hierdoor ontstaat een praktijkgerichte maatwerkmeting die voor iedere organisatie anders en aanpasbaar is, en dus ook voor iedere organisatie een uniek Integriteitsbeeld geeft.

  • Een leidinggevende nodigt een medewerker uit om een borrel bij hem/haar thuis te komen drinken.
  • Een collega maakt in gezelschap seksueel getinte opmerkingen.
  • Een leidinggevende complimenteert een medewerker met zijn/haar uiterlijk.

4 INZICHTEN

Zeggut brengt (anoniem) in kaart:

MOREEL KOMPAS

Wat deelnemers over het algemeen als goed en fout gedrag beschouwen.

DE PRAKTIJK

Of deelnemers denken dat hun collega’s/leidinggevendien zich conform dit morele kompas gedragen.

ZELFREFLECTIE

Of deelnemers vinden dat zij er zelf in slagen om zich te gedragen conform dit morele kompas.

DE OPLOSSING

Welke interventie(s) deelnemers het meest geschikt achten om de organisatie en haar mensen naar een hoger niveau van integriteit te brengen.

integriteitsbeeld zeggut rapportage

INTEGRITEITSBEELD

De reacties op de gedragsvoorbeelden (en de antwoorden op de bijbehorende verdiepingsvragen) vormen het ‘Integriteitsbeeld’ van de organisatie. Een onderliggend algoritme zorgt voor een gedetailleerde analyse en weergave van het morele kompas van de medewerkers, welke integriteitsschendingen binnen de organisatie worden waargenomen, en op welke wijze hier iets aan gedaan zou kunnen worden. Alle uitkomsten en analyses zijn in te zien en blijvend beschikbaar via een persoonlijk dashboard.

STAPPENPLAN

Het Zeggut team van ervaren psychologen, ontwikkelaars en programmeurs begeleidt iedere Zeggut meting vanaf de intake tot en met de eindrapportage-bijeenkomst. Tijdens de eindrapportage-bijeenkomst worden de belangrijkste bevindingen en adviezen met betrekking tot het Integriteitsbeeld van de organisatie uitgebreid besproken en ter beschikking gesteld in de vorm van een gepersonaliseerd dashboard.

stappenplan 8stappen zeggut
team zeggut

TEAM ZEGGUT

Drs. Fred van der Zwaard, criminoloog, online leren specialist
Drs. Marivonne de Groot, psycholoog, trainer
Dr. Christina Merl, L&D professional, trainer
Drs. August Dragt, psycholoog, trainer
John van der Kooij BBA, econoom, marketeer
Michel Schilder, full stack software developer
Norbert Hoederop Bsc, full stack software developer

ANONIMITEIT VERZEKERD

Een Zeggut-meting is anoniem. Zeggut garandeert volledige anonimiteit door gebruik te maken van een generieke inlogcode die voor alle gebruikers identiek is. Hierdoor is het onmogelijk om te achterhalen welke persoon specifieke gegevens heeft ingevuld. Bovendien wordt ook het IP-adres van gebruikers niet opgeslagen. Dit betekent dat het niet mogelijk is om de locatie van waaruit de meting is ingevuld te achterhalen.

Het gebruik van een generieke inlogcode in combinatie met het niet-opslaan van IP-adressen waarborgt een hoog niveau van anonimiteit en privacy.

Gebruikers kunnen met vertrouwen deelnemen aan een Zeggut-meting, wetende dat hun persoonlijke gegevens niet kunnen worden herleid naar hun identiteit of locatie.